• Trở thành đối tác
  • 028-73004102
  • Khiếu nại

    Gửi thư khiếu nại

    Để đảm bảo rằng khiếu nại của bạn có thể được điều tra và giải quyết nhanh nhất, vui lòng đảm bảo bạn cung cấp tất cả các thông tin bắt buộc. Chúng tôi thường nhận được đơ khiếu nại của bạn trong vòng 2 ngày làm việc và bạn có thể mong đợi giải quyết trong vòng 15 ngày làm việc.


    Tiêu chuẩn dịch vụ cao

    Tập đoàn E-Global Trade & Finance Group cam kết cung cấp một tiêu chuẩn dịch vụ cao cho tất cả khách hàng vào mỗi dịp. Tuy nhiên, nếu phát sinh tình huống khi khách hàng tin tưởng rằng E-Global Trade & Finance Group do hành động không thể đáp ứng như mong đợi của khách hàng, khách hàng có quyền nộp đơn khiếu nại về bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ được cung cấp bởi E-Global Trade & Finance Group, Inc.